جایگاه کنترل کیفی لارو5

مشاهدات سطح 2 :

این سطح از کنترل کیفیت لارو ،برپایه مشاهدات میکروسکوپی و تهیه لام مرطوب صورت می پذیرد(در اینخصوص توصیه شده مشاهدات و تهیه نمونه ها،از حدود20قطعه لارواز هرمخزن لاروی انجام شود).

در این سطح از مشاهدات توجه عمده به شکل و حالت هپاتوپانکرآس ،محتویات روده،نکروز و تغییر شکل زوائد،وجود انگل ها و سایر موجودات ناخواسته روی بدن لارو و نیز وجود باکولو ویروس و سلولهای مرده (Bolitas) در هپاتوپانکرآس،روده و مدفوع(در مراحل بالاتر لاروی) معطوف است.البته باید اذعان نمود که سطح 2 مشاهدات ،بجز در موارد خاص،بطور معمول کمتر مورد توجه قرار می گیرد و تنها موارد قابل توجه در این مشاهدات،وضعیت هپاتوپانکرآس و روده(از نظر شکل تغذیه)،وجود هرگونه تک یاخته در روی اندام ها و نیز بروز نکروز در زوائد و اندام های میگو می باشد.

در این مطلب سعی شده ضمن رعایت امانت،موارد قابل توجه و کاربردی تر از مشاهدات سطح 2 کنترل کیفی لارو(موارد مربوط به کنترل کیفی پست لارو در جای خود بررسی خواهد شد)آورده شود و به همین دلیل،این مطلب تقریباً بطور کامل چکیده صفحات مربوطه  در جزوه مرجع (FAO)است.

هپاتوپانکرآس :

این اندام به واسطه نقش مهمی که در متابولیسم ترکیبات مختلف دارد شاخص خوبی جهت برآورد کیفیت تغذیه و سیستم هضمی به شمار می رود.در اینخصوص تهیه لام مرطوب از لارو و مشاهده هپاتوپانکرآس با بزرگنمائی 40،می تواند بررسی این اندام را به راحتی ممکن سازد.

در لاروهای سالمی که تغذیه و هضم فعال داشته باشند،هپاتوپانکرآس و روده میانی مملو از قطرات ریز و چربی هائی به شکل حباب بوده و حرکت دودی روده به خوبی قابل مشاهده است .هرگاه این خصوصیت در 90 درصد از نمونه لارو(20 قطعه)مشاهده شود،امتیاز کیفی 10،بین 70 تا90 درصد امتیاز5 و کمتر از آن امتیاز 0 به نمونه تعلق خواهد گرفت.

نکروز :

مشاهده نکروز در اندام و زوائد لارو،نشانه همجنس خواری و یا احتمالاً عفونت باکتریائی است که حتی با بزرگنمائی پائین میکروسکوپ نوری نیز قابل رؤیت و تشخیص است.اگر در هیچیک از نمونه ها ،نکروز دیده نشودامتیاز 10 ،مشاهده نکروز در 15 درصد از کل نمونه امتیاز 5 و بیش از آن امتیاز 0 را برای نمونه تعیین خواهد نمود.

وجود مشکلات ریختی و ظاهری :

بدشکلی های ظاهری در مراحل پائینتر لاروی را میتوان به کیفیت پائین ناپلی مربوط دانست اما اگر این موارد در مراحل بالای لاروی مشاهده شود،باید عواملی همچون استرس و جابجائی لارو به شیوه غیر صحیح را در بروز آن در نظر گرفت.از جمله ایرادات ظاهری باید به انسداد روده(مسدود بودن لوله گوارش پیش از اتصال به مخرج)،شکستگی یا خمیدگی روستروم و مویچه ها(Setae) و نیز خمیدگی و انحنا در ناحیه دم اشاره نمود.بطور معمول لاروهائی که دچار بد شکلی شده باشند تلف می شوند.

در غیاب هرگونه بدشکلی در نمونه ،امتیاز 10،مشاهده بد شکلی در کمتر از 10 درصد از نمونه امتیاز5 و بیش از آن امتیاز0 برای نمونه در نظر گرفته می شود.

 آلودگی سطح بدن :

سطح بدن لارو جایگاه مناسبی برای اتصال ارگانیسم های مختلف نظیر باکتری،قارچ و پروتوزوآست .این موجودات غالباً در ناحیه سر و تنه،بویژه در اطراف ناحیه آبششی لارو به پوسته متصل می شوند.اگر آلودگی خفیف باشد،ممکن است با پوست اندازی لارو برای ورود به مرحله بعد  شرایط اصلاح شود اما در وضعیت آلودگی حاد،حتی پس از پوست اندازی نیز میکروارگانیسم ها مجدداً به سطح پوسته متصل می شوند که این خود نشانه آلودگی آب و محیط اطراف لارو است.اگر در هیچیک از لاروهای موجود در نمونه، این نوع آلودگی مشاهده نشد،امتیاز متعلقه 10خواهد بود .مشاهده در کمتر از 15 درصد از کل نمونه امتیاز 5 و بیش از آن امتیاز 0 را برای نمونه رقم خواهد زد.

مشاهده باکولو ویروس و سلولهای مرده (Bolitas)در هپاتوپانکرآس ،مدفوع و روده نیز در مرجع مورد استفاده در تهیه این مطلب ذکر گردیده ولی چندان مرسوم نیست .با اینحال لازم است گفته شود وجود سلول های مرده در روده ها و هپاتوپانکرآس عارضه ای است که می توان آن را توسط پروبیوتیک ها و بهبود مدیریت تغذیه رفع نمود.

/ 0 نظر / 17 بازدید