Breed-S محصولی از INVE

یکی از بحث هائی که اخیراً در گروه Shrimp در سایت یاهو آغاز شده ،مربوط است به مشکلی که ابتدا از طرف یکی از اعضاء از اندونزی مطرح شد.مشکل ایشان به این شکل عنوان گردیده که در یک کارگاه تکثیر (که احتمالاً بخشی از یک سیستم  تولید SPF است به این جهت که این عضو گروه ،خود را از پرسنل بخش NBC در این کارگاه معرفی کرده)با استفاده از روش AI(تلقیح مصنوعی یا Artificial Insemination)تخمهائی بدست می آید که علیرغم درصد تلقیح مناسب(بین 80 تا 90 درصد) از درصدهچ بسیار پائینی برخوردارند(بین 0 تا 10 درصد).

پاسخهای زیادی به این عضو داده شد که برخی از آنها با توجه به موارد عنوان شده شاید زیاد منطقی نبود منجمله اینکه کیفیت اسپرم و یا پارامترهای محیطی در تانک جفتگیری و ...بررسی شود که به عقیده من وقتی جنین از مرحله گاسترولا گذشته و اندام زائی انجام میشود و از طرفی درصد لقاح بیش از 70 درصد باشد یعنی کیفیت و کمیت اسپرم و یا پارامترهای معمول تانک جفتگیری نظیر دما و PH مطلوب بوده است.

اما در میان این پاسخها،مواردی هم دیده میشود که جای تأمل دارد.به عنوان مثال وجود فلزات سنگین در مقادیر بالا و یا آیتم های تغذیه ای مولدین که بنده به این مورد آخر اعتقاد بیشتری دارم.

یکی از اعضاء گروه از کشور هندوستان به نام Chandrasekar در رابطه با تغذیه مولدین،محصولی را از شرکت INVEمعرفی کرده که شاید زیاد جدید نباشد  اما با توجه به نیاز روزافزون مولد سازی کشور و بواسطه مشکلی که در تأمین غذای تر برای مولدین پیش بینی می شود این محصول با عنایت به نتایج تحقیقات اعلام شده شرکت INVE بسیار غذای قابل اتکا و مناسبی است.

نام این محصول BREED-S است که نوعی غذای نیمه مرطوب بوده و در مقایسه با غذای تر شامل اسکوئید و کرم ،از راندمان تولید بالاتری در تحقیقات میدانی برخوردار بوده است. در زیر جداول مربوط به مقایسه این غذا با دو تیمار غذائی دیگر آورده شده است: 

 

100FF

40SP

60SP

وزن مولدین ماده(گرم)*

114.65

100.9

106.8

تعداد تخم ریزی به ازاء هر مولد

3.6

3.3

3.6

تعداد تخم حاصل از هر تخمریزی

291346

277647

306636

درصد تفریخ(%)

62.5

66.7

75

درصد ورود به مرحله ZOA(%)

93.1

93.6

96.3

*مولدین پرورشی از گونه مونودون

100FF(صددرصد غذای تر)،40SP(چهل درصد جایگزینی غذای تر با پلت)و 60SP(شصت درصد جایگزینی غذای تر با پلت).

این تحقیق در دو مرحله انجام شده و در مرحله دوم نیز نتایج تقریبا مشابه بوده است:

 

100FF

60SP

وزن مولدین ماده(گرم)*

119.6

120.8

تعداد تخم ریزی به ازاء هر مولد

3.1

3.3

تعداد تخم حاصل از هر تخمریزی

265949

273888

درصد تفریخ(%)

66.1

77.9

درصد ورود به مرحله ZOA(%)

92.3

93.6

*مولدین پرورشی از گونه مونودون

حتی درصد بازماندگی لارو در مرحلهPL15 نیز با غذای 60SP که ظاهراً فرمولاسیون آن مبنای غذای BREED-S قرار گرفته ،مناسب بوده است بطوریکه بر اساس گزارش پروژه،این میزان در سه تیمار به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

100FF: سی و هشت درصد

40SP:چهل درصد

60SP:پنجاه درصد.

این نتایج بیانگر جایگزینی تدریجی روشهای سنتی تغذیه مولدین با متدها و آیتم های نوین است.امری که برای کشور ما شاید سزاوارتر باشد.

تا بعد "اگر عمری بود"بدرود.

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید