قیمت میگوپرورشی در تایلند

این هفته قیمت میگو پرورشی گونه وانامی بازهم نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.البته این افزایش شامل سایزهای پایین نشد.این،دومین هفته متوالی است که بازار میگووانامی در تایلند شاهد افزایش قیمت هاست.

جدول ذیل در این خصوص تهیه شده است:

 

/ 0 نظر / 8 بازدید