لارو ماهی بلنی Blenny fish larvae

غالباً لارو ماهیها فاقد هرگونه ابزار دفاعی هستند.این لارو ماهی بلنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.اما طبیعت یکی از شیوه های کارآمد استتار را به این لارو اعطا نموده است.شفافیت بدن این لارو راهی برای استتار در محیط زیر آب و اختفا  محسوب میگردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید