گزارش فائو 2010: صید(3)

اگرچه تعداد صیادان  نسبت به آبزی پروران در سطح جهان هنوز هم  برتری دارد ولی به نظر می رسد این سهم(اشتغال)در بخش صید به نفع آبزی پروری رو به کاهش گذارده است.براساس برآوردهای انجام شده  در سال 2008 تعداد شاغلین در این سال در بخش آبزی پروری 11 میلیون نفر بوده که حدوداً یک چهارم کل شاغلین بخش شیلات را تشکیل داده است.از سال 1990 تعداد شاغلین در بخش آبزی پروری رشد چشمگیری داشته و در آسیا این رشد بیش از سایر نقاط جهان بوده است.بخصوص در کشور چین  این رشد بین سالهای 1990 تا 2008 حدود 189 درصد گزارش شده است.

در کشورهای پردرآمد تعداد صیادان کاهش بیشتری نشان می دهد.این امر بویژه در قاره اروپا ،آمریکای شمالی و ژاپن بوضوح مشاهده میگردد.در این  زمینه باید به نقش عواملی همچون کاهش تلاش صید، اجرای برنامه های کاهش ظزفیت شناورهای صیادی و افزایش تولید از طریق ارتقاء فنآوری اشاره نمود.

/ 0 نظر / 16 بازدید