اهمیت Carrying Capacity در مکانیابی(4)

فلوچارت بالا استخراج شده از مقاله  McKindsey و همکاران (2006) ، نمایش دهنده مواردی است که طی روند مکانیابی مورد توجه قرار می گیرد.در واقع این فلوچارت اقدامات مورد توجه در مکانیابی را با عنایت به روند تعیین Carrying Capacity تقسیم بندی نموده است.

در اینجا نیز بخش ظرفیت تحمل فیزیکی اعم از آبزی پروری مبتنی بر غذادهی (Fed aquaculture) و یا آبزی پروری با استفاده از غذای طبیعی(Extractive aquaculture) به عنوان مکانیابی اولیه محسوب شده و سایر جوانب مربوط به Carrying Capacity در مراحل بعد از آن واقع شده اند.در این قسمت،در آبزی پروری همراه با تغذیه،عمق سنجی و ساختار کلی استخر، مباحث مربوط به هیدرودینامیک،زیرساختها،کاربری عرصه و غیره مدّ نظر است و در آبزی پروری با استفاده از غذای طبیعی ،موارد مورد توجه عبارتند از عمق سنجی،جریانات آبی ،دما و غیره.

در تعیین Carrying Capacity  در مقوله تولید(Production) ، مواردی همچون تغذیه،ضریب تبدیل غذایی(FCR)،کارایی تبدیل غذا(FCE)،پسماند،بازار مصرف و ...در خصوص آبزی پروری مبتنی بر غذادهی و موضوعاتی نظیر پلانکتون ها ، دتریت ها ،بازار مصرف و نظایر آن در خصوص آبزی پروری با استفاده از غذای طبیعی(Extractive) موردتوجه قرار می گیرد.

در ادامه پروسه مکانیابی ،ارزیابی ظرفیت تحمل بوم شناختی (اکولوژیک) مورد ارزیابی واقع می شود.این مرحله بیشتر براساس الگوهای محاسباتی و یا مطالعات اکولوژیک و زیستی در منطقه قرار داشته و نتایج آن تعیین کننده میزان پایداری (Sustainability )صنعت مورد نظر در منطقه خواهد بود.

شاید یکی از دلایل رویکرد مدل سازی در این مرحله،تا حد زیادی ،حساسیت فوق العاده اکوسیستم های منطقه ای نسبت به اثرات نامطلوب زیست محیطی بوده و بهتر است پیش از عملیاتی و اجرایی شدن پروژه ها ،نتایج احتمالی طرح ،طی مدل های مربوطه ارزیابی گردد.  از میان این مدل ها و مطالعات در فلوچارت حاضر،از مدل های تعادل جرمی(Mass balance)،مدل های هیدروگرافیک و نیز ارزیابی ساختار جمعیتی در اکوسیستم مربوطه نام برده شده است.

مرحله نهایی در مکانیابی ،و از دید برخی کشورهای توسعه یافته ،مهمترین مرحله در این سلسله اقدامات،مربوط به تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی یا Social Carrying Capacity می باشد.در واقع نتایج این مرحله ،تا حد زیادی مستقیماً ناشی از تأثیرات احتمالی  اکولوژیک بر منطقه اجرای طرح می باشد.با اینحال مسائل اقتصادی –اجتماعی مرتبط با فعالیت مورد نظر نیز در این رابطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت..

/ 0 نظر / 24 بازدید