هوادهی مورد نیاز در استخرهای پرورش آبزیان

یکی از فرمول هائی که معمولاً در مقالات علمی در خصوص هوادهی در استخرهای پرورش آبزیان به آن استناد می شود فرمولی است منتسب به هاپکینز(1991) که به صورت تئوریک  و بر اساس میزان غذای روزانه در استخر،هوادهی مورد نیاز را تعیین کرده و یا تخمین می زند.

این فرمول بصورت زیر است :

ّF/A=28.83-(4.31×DO

که در این فرمول:

میزان غذای روزانه در هر هکتار  =F

میزان هوادهی مورد نیاز بر حسب(اسب بخار.روز در هر هکتار)=A

میزان اکسیژن محلول در هنگام طلوع آفتاب=DO

به این ترتیب ارقام جدول زیر قابل محاسبه خواهد بود :

 

حداکثر میزان غذادهی روزانه(kg)

میزان هوادهی مورد نیاز(KW/ha)

حداکثر میزان غذادهی روزانه(kg)

میزان هوادهی مورد نیاز(KW/ha)

60

4.9

160

13.1

80

6.5

180

14.7

100

8.2

200

16.3

120

9.8

220

18

140

11.4

240

19.6

البته در آسیا بطور تخمینی به ازای هر 400 تا 500 کیلوگرم تولید 1 اسب بخار هوادهی در نظر گرفته می شود.هرچند بوید(Claude.E.Boyd)معتقد است تا حدود 2130کیلوگرم بیوماس تولیدی در هر هکتار نیازی به هواده نیست.

/ 2 نظر / 8 بازدید
اسماعیلی

مهندس قوووووووووووووووووووووووووووووام پور! سلام از رابطه فوق چگونه ارقام جدول محاسبه شده است؟ من ردیف اول را حیاب کردم، نشد. اکسیژن محلول را 2.3 گرفتم و حاصل سمت راست معادله شد57، حالا چگونه با سمت چپ معادله می خواند؟ از طرف دیگر رابطه فوق فقط بر اساس غذای مصرفی و متابولیسم آنآ اکسژن را حساب می کند در حالی که پلانکنون ها و اکسیداسیون نقش اصلی را در مصرف اکسیژن دارند. درجه اعتبار این رابطه چقدر است؟ مجدداً از ارسال مطالب غلمی به سهم خودم متشکرم.

اسماعیلی

مهندس قوووووووووووووووووووووووووووووام پور! سلام از رابطه فوق چگونه ارقام جدول محاسبه شده است؟ من ردیف اول را حیاب کردم، نشد. اکسیژن محلول را 2.3 گرفتم و حاصل سمت راست معادله شد57، حالا چگونه با سمت چپ معادله می خواند؟ از طرف دیگر رابطه فوق فقط بر اساس غذای مصرفی و متابولیسم آنآ اکسژن را حساب می کند در حالی که پلانکنون ها و اکسیداسیون نقش اصلی را در مصرف اکسیژن دارند. درجه اعتبار این رابطه چقدر است؟ مجدداً از ارسال مطالب غلمی به سهم خودم متشکرم.