این دریاچه مجسمه ساز!!!

دریاچه ای در شمال  تانزانیا به دلیل شرایط فوق العاده نامطلوبش،موجودات اسیر در آب های خود را به مجسمه های آهکی مبدل می سازد.

این دریاچه که به NATRON مشهور بوده  و نام خود را ازسدیم  (Natrium) محلول در آب خود گرفته  دمایی در حدود 60 درجه سانتیگراد داشته و pH آن نیز در حدود 9 تا 10.5 است.

عکاس New Scientist تصاویر جالبی از پرندگان بخت برگشته ای گرفته که به اشتباه و بر اساس خطای دید وارد ستون آب دریاچه شده و به دلیل شرایط نامطلوب حیاتی آب ابتدا تلف شده و سپس به مجسمه هایی آهکی تبدیل شده اند:

/ 0 نظر / 5 بازدید