شوق پرواز

سفره ماهی Manta ساکن آبهای معتدل تا گرم است .این سفره ماهی گاهی بصورت گروهی و گاه منفرد،به کمک باله های خود تا ارتفاع 2 متر از سطح آب اوج گرفته و به پرواز در میآید.با توجه به اینکه  شکارچیان این جانور تنها کوسه ماهی های بزرگ هستنداز این رو دانشمندان فرضیه فرار از شکارچی را در علت این پرواز بسیار کمرنگ می دانند.آنها بر این باورند که این رفتار سفره ماهی Manta شاید به جهت جفت یابی و یا لذت مفرط باشد.

بازدید کننده گرامی!صفحات اخبار دانش و فنآوری و مقالات به تازگی به روز شده اند.

/ 0 نظر / 13 بازدید