تصمیم جدید اتحادیه اروپا جهت حفاظت منابع آبزی

سالهاست حفظ منابع آبزی در کشورهای ساحلی دغدغه ای چالش برانگیز برای این دولتها بوده و بواسطه مشکلات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن ،بعضاً در کشورهای توسعه نیافته ،با شکست نیز مواجه بوده است.

ضعف برخی از این اقدامات در زمینه سیاستگذاری های مقطعی و ناکارآمد نیز در این مورد بی تأثیر نیست.

یکی از اخبار جالب توجه در جدیدترین شماره نشریه Intrafish ،(شماره ژانویه 2012)،تصمیم کمیسیون اروپا جهت تصویب بودجه شش و نیم میلیارد یوروئی برای حفظ ذخایر آبزی است.این میزان اختصاص بودجه بیانگر میزان اهمیتی است که اعضای این کمیسیون در اینخصوص احساس نموده اند.

از جمله سیاستهای متخذه کمیسیون اروپا در این بودجه گذاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-عدم کمک مالی جهت احداث شناورهای بزرگ صیادی

-کمک به توسعه آبزی پروری بویژه احداث مزارع کوچک

با توجه به مشکلاتی که کشور ما نیز در این زمینه با آن مواجه است ،بد نیست مسئولان ،قدری خارج از شعارگرائی ،اینگونه سیاستها را بصورت عملی مدّ نظر قرار دهند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید