گزارش فائو2010:صید(2)

بر اساس این گزارش(فائو 2010) صید بیش از نیمی از ذخایر آبزی جهان در حد نهائی میزان بهره برداری (Fully exploited)بوده ، بنابراین افزایش صید از این ذخایر ممکن نیست.از 47 درصد باقیمانده، صید 15 درصد از ذخایر در محدوده برداشت کمتر از حد بحرانی (Under exploited)و 3 درصد در محدوده متوسط(Moderately exploited) نسبت به موجودی ذخیره آبزی برآورد شده ودرخصوص مقدار باقیمانده،28 درصد صید بیش از اندازه مجاز(Over exploited) ،3 درصد کاهش ذخایر (Depleted) و یا در مرحله احیاء پس از کاهش(Recovery after depletion) قرار دارند.

آمارهای بالا به این معناست که به دلیل فشار بیش از حد بر ذخایر آبزی،تولید از این منابع کمتر از پتانسیل برآورد شده بوده و باید در اینخصوص راهکارهایی برای بازسازی اندیشیده شود. نکته دیگری که در این گزارش به چشم میخورد و به آن توجه نیز شده ، گرایش بیشتر به صید از ذخایر در معرض خطر و تمایل کمتر صیادان به برداشت از ذخایر کمتر در معرض آسیب(Under exploitation) است که در مجموع تأثیر منفی بر تولید گذاشته است.

در بین ده گونه برتر درجدول میزان صید ،صید اغلب گونه ها در نقطه ماکزیمم(حد نهائی) برداشت است.  به عبارتی میزان صید از ذخایر این گونه ها قابل افزایش نبوده و بالاتر بردن صید از آن منابع خطر کاهش ذخایر یا انقراض را در پی خواهد داشت.این مقدار در حدود 30 درصد از کل صید جهانی از دریا را شامل می شود.

همچنین به دلیل افزایش قابل ملاحظه نیاز بازار به گونه های تون ماهیان ،و بالطبع تلاش صید بیشتر شناورهای صد این گونه،در دراز مدت ذخایر اکثر ماهیهای متعلق به این گونه در معرض صید بی رویه قرار خواهد گرفت ،لذا لازم است تمهیدات مدیریتی در این مورد اندیشیده شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید