مقاله ای در خصوص استرس درمیگو(2)

تأثیر استفاده از اسید آمینه گلیسین بر رشد،ترکیب بافت و مقاومتدر مقابل استرس شوری درمیگوهای جوان گونه لیتوپنئوس وانامی تغذیه شده با غذای حاوی سطوح پائین پودرماهی 

Shi-wei Xie, Li-xia Tian, Yan Jin, Hui-jun Yang, Gui-ying Liang, Yong-jian Liu(Aquaculture-418–419 (2014) 159–164)

ترجمه و تلخیص :علی قوام پور

 

رشد روزافزون آبزی پروری ،افزایش نیاز به غذای آبزیان را موجب گردیده است.این نیاز،سبب شده تا پودرماهی به عنوان یکی از ترکیبات اساسی تولید غذای آبزیان نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردد.از این رو محققین در پی جایگزین ساختن این نهاده با ترکیبات مشابه هیتند .با اینحال هنوز توفیق چندانی در این مسیر حاصل نگردیده است.یکی از مزایای پودرماهی نسبت به ترکیبات جایگزین ،بالانس اسید های آمینه موجود در آن می باشد که حتی با افزودن آنها به عنوان مکمل به ترکیبات جایگزین پودرماهی تأثیر مطلوبی مشاهده نشده است.

 گلیسین یکی از اسید آمینه هایی است که در فرآیند پاسخ ایمنی،رشد ،مقاومت در مقابل استرس و تنظیم اسمزی در موجودات آبزی نقش فعالی ایفا میکند.

 در این تحقیق تلاش شده تا با افزایش گلیسین به غذای سطوح پائین پودرماهی برای میگوی لیتوپنئوس وانامی(با وزن اولیه 0.6 گرم) تأثیرنهایی بر رشد،ترکیب بافت و تغییرات شدید شوری محیط بر این میگو مورد ارزیابی قرار گیرد.هرچند میگوی وانامی نسبت به شوری های 1 تا 50 گرم بر لیتر سازگاری نشان داده است با اینحال تغییر شدید در شوری محیط و رادیکال های آزاد ناشی از استرس بر بقای این میگو تأثیر مخرب خواهد گذارد.

 این تحقیق نشان داد که رشد میگوهای وانامی تغذیه شده با غذای حاوی مکمل گلیسین بطور معناداری(4.9%) نسبت به تیمار شاهد افزایش می یابد.

 تأثیر این اسید آمینه بر ترکیب یونی بافت میگوها نیز تاحدی قابل ملاحظه بوده و یونهای کلسیم،منیزیم و آهن افزایش یافته،در حالیکه پتاسیم کاهش نشان داده  ودر میزان  سدیم،فسفر و مس تغییری مشاهده نشده است.

 همچنین با افزایش گلیسین به غذا،بازماندگی میگوها در مقابل استرس شوری(37 به 10 گرم بر لیتر) در مدت 2 و 3 ساعت پس از تست استرس افزایش نشان داد.


/ 0 نظر / 6 بازدید