آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

اهمیت Carrying Capacity در مکانیابی(2)
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٧   کلمات کلیدی:

درزمینه Carrying Capacity ،چهار دیدگاه ،مورد توافق اکثر محققین و تصمیم گیران محیط زیست در مباحث مرتبط با مکانیابی واقع گردیده است.این چهار دیدگاه بطورخلاصه عبارتند از :

قابلیت (ظرفیت )تحمل فیزیکی (Physical Carrying Capacity) : مطلوبیت یک منطقه یا مکان خاص جهت اجرا یا توسعه  یک فعالیت ،صرفا با توجه به  فاکتورهای فیزیکی محیط.بطورکلی این اصطلاح تنها در خصوص ارزیابی قابلیت های موجود در منطقه بحث کرده و محدودیت ها ویا بازخوردهای فعالیت مورد نظر را مدّ نظر قرار نمی دهد.در این زمینه باید توجه نمود که ، ظرفیت تحمل فیزیکی،به هیچ عنوان ،محدودیت های ذخیره سازی و یا بیوماس تولید شده در منطقه انتخابی را تعیین نمی نماید.

قابلیت تحمل تولیدی(Production Carrying Capacity): این اصطلاح ،ناظر بر حداکثر ظرفیت تولید در سیستم و در منطقه انتخاب شده می باشد.به عنوان مثال با تعیین قابلیت تحمل تولید در یک منطقه می توان مشخص نمود که به ازاء چه میزان ذخیره سازی لارو ویا بچه ماهی می توان به حداکثر تولید آبزی در یک محل نائل گردید.بالطّبع،این قابلیت ،بستگی تام به سیستم تولید،شرایط محیطی، میزان سرمیه گذاری و فنّاوری مورد استفاده خواهد داشت.

ظرفیت تحمل بوم شناختی(Ecological Carrying Capacity): این اصطلاح ،تعیین کننده حدّی از تولید است که درمحیط زیست و اکوسیستم منطقه مورد نظر ایجاد تغییر (در فرآیندها،گونه ها،جوامع و ساختارهای بوم سازه اطراف )ننماید.

ظرفیت تحمل اجتماعی(Social Carrying Capacity) : حد توسعه صنعت مورد نظر(در اینجا،آبزی پروری) به نحوی که فاقد بازخورد نامطلوب بر جوامع انسانی اطراف باشد.